Продукти и услуги

 Обучения за ИТ компании

Най-често ИТ екипите срещат трудности със следните аспекти:

 • изграждане на доверие
 • комуникация
 • делегиране
 • даване на обратна връзка
 • мотивиране на екипи
 • разрешаване на конфликти
 • приоритизиране
 • доверие в екипа
 • целеполагане
 • управление на времето
 • управление на стреса
 Консултиране

Често помагаме в следните насоки:

 • изследваме екипните проблеми
 • разпознаваме проблемите и добрите практики в организацията
 • разрешаваме специфични казуси
 • подобряваме и внедряваме процеси